Sunday, June 18, 2006

貓卷

Christy: 媽Me,我成個晏晝未瞓過,今晚好眼瞓呀,唔好影我啦~~~
Christy媽:阿女,有咁多地方比妳瞓,妳做乜偏要瞓喺棵咁迫既BB貓樹度啫,仲夾硬扮細個卷成一舊呀?正傻妹!

 
Design by Amanda @ BloggerBuster