Saturday, July 22, 2006

自我增值

媽Me,看來家中的書櫃還有很多空間啊~~~
妳好趁這幾天書展,增添多點像「如何討好你的愛貓」、「貓貓至愛食譜」或是「和愛貓玩遊戲」等的書籍,增值一吓吧!

Sunday, July 02, 2006

百厭罪證

唔...呢個袋入面係唔係有野食呢?等我深入咁了解一下先...
原來得個「吉」......弊!做乜穿實左個袋架?仲"Fing"極都"Fing"唔甩添! 比爸Be同媽Me見到實死梗呀!

Christy 媽:呵呵呵...你個百厭妹,犯罪證據確鑿,呢個星期罰你唔準食零食!

 
Design by Amanda @ BloggerBuster