Monday, November 27, 2006

貓擺設

Christy 媽:有一日,我家的八卦妹不見了......

Christy 媽:但飯桌上郤來了一件「睡夢中肅立」的貓擺設......

Monday, November 06, 2006

星期六有好節目

星期六去左阿哥屋企玩,"係咁椅"巡左個圈......

阿哥做乜食剩咁多野呀,不如等阿妹幫你食埋佢啦!
呢個厠所唔錯噃,可惜係男厠吖......
細佬,係阿哥未還錢比你,自己"厘"埋左咋,唔好跟住我啦,至多你睇吓呢度有乜野啱心水,自己拎返屋企啦。
係阿哥屋企巡黎巡去,原來佢地張梳化底先至係風水位,所以咪全場坐左係入面囉,咪以為我係「鵪鶉」"厘"埋左先至得架~~~~~~

 
Design by Amanda @ BloggerBuster